โครงการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

หลักการและเหตุผลการจัดทำ

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น และจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระบบออนไลน์ (on line) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาไทยได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยที่จะนำไปใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาไทยของนักเรียนทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์

เกณฑ์แบบทดสอบ

- ข้อสอบปรนัย ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน)
- ข้อสอบอัตนัยสั้น ๕ ข้อ (๔๐ คะแนน)

เวลาในการทำแบบทดสอบ

๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ระดับการทดสอบ

- ดีมาก ร้อยละ ๘๐-๑๐๐
- ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙
- พอใช้ ร้อยละ ๖๐-๖๙
- ควรปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

โครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 เนื้อหา จำนวนข้อสอบ
 ๑. ข้อสอบปรนัย  ๖๐ ข้อ
   ๑.๑ ความรู้พื้นฐาน  ๗ ข้อ
              - เสียงสระ  
              - รูปและเสียงวรรณยุกต์  
              - คำเป็น คำตาย  
              - อักษรควบ อักษรนำ  
              - การเขียนสะกดคำ (เช่น สะกดผิด, ใช้วรรณยุกต์ผิด)  
   ๑.๒ คำกับความหมาย  ๒ ข้อ
              - การใช้คำให้ถูกความหมาย  
   ๑.๓ ชนิดและหน้าที่ของคำ  ๒ ข้อ
              - การใช้ลักษณนาม  
              - การใช้คำเชื่อม  
   ๑.๔ ระดับภาษา  ๔ ข้อ
              - ราชาศัพท์  
              - ระดับภาษา  
   ๑.๕ คำไทย-คำต่างประเทศ  ๔ ข้อ
              - คำเขมร  
              - คำไทยแท้  
              - คำภาษาบาลีสันสกฤต  
              - คำภาษาอังกฤษ  
   ๑.๖ การใช้พจนานุกรม  ๑ ข้อ
   ๑.๗ คำและการสร้างคำ  ๗ ข้อ
              - คำมูล  
              - คำประสม  
              - คำซ้ำ  
              - คำซ้อน  
              - คำสมาส  
   ๑.๘ ประโยค  ๘ ข้อ
              - ประโยคถูกไวยากรณ์  
              - ประโยคกะทัดรัด  
              - ประโยคชัดเจน  
              - ชนิดของประโยค  
   ๑.๙ โวหารการเขียน  ๒ ข้อ
   ๑.๑๐ การอ่าน  ๑๖ ข้อ
              - สาระสำคัญ  
              - สรุปความ  
              - ตีความ  
              - อนุมาน  
              - สอดคล้อง, ไม่สอดคล้อง  
              - กล่าวถึง, ไม่กล่าวถึง  
              - จุดประสงค์  
   ๑.๑๑ การเขียน  ๔ ข้อ
              - การเรียงลำดับความ  
              - การเขียนรายงานวิชาการ  
              - การใช้เหตุผลในการเขียน  
   ๑.๑๒ สำนวน  ๒ ข้อ
   ๑.๑๓ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  ๑ ข้อ
 ๒. อัตนัยสั้น  ๕ ข้อ
              - คำประสม  
              - ราชาศัพท์  
              - คำสมาส  
              - การแก้คำที่สะกดผิด  
              - โวหาร