ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาออนไลน์

  • ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
  • ช่วยประเมินระดับความรู้ด้านภาษาไทย
  • เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
  • เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาไทย

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

  • เนื่องจากมีผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก ในขณะนี้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการโหลดข้อมูล ทางผู้พัฒนาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

  • เนื่องจากเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและเว็บจาก royin เป็น orst ระบบจึงมีการเปลี่ยนแปลง URL เวบเป็น https://etest.orst.go.th

  • พย. 3

    ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

สมัครสมาชิกใหม่ หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อทำข้อสอบได้ที่นี่

คลิก